• Servicis

Àrea Laboral

Posarem a la seua disposició tots els nostres coneixements perquè puga adequar la seua plantilla de treballadors a les necessitats reals de la seua empresa.

Seguretat Social

 • Inscripció d’empreses en la Seguretat Social.
 • Altes, baixes i variacions de dades de treballadors.
 • Bonificacions i subvencions.
 • Liquidació i devolució de quotes.
 • Tramitació de processos de malaltia i accidents de treball.
 • Confecció d’assegurances socials.
 • Sol·licitud de Certificats d’estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social.
 • Altes i baixes en el règim de treballadors autònoms o qualsevol altre règim especial.
 • Transmissió de dades per Sistema xarxa.

Nòminas

 • Confecció de nòmines.
 • Resums mensuals per centres.
 • Càlcul de costos per empleats.
 • Càlcul de productivitat per treballador.
 • Control i regularització de retencions.
 • Confecció d’indemnitzacions, liquidacions i certificats d’empresa.

Contractes

 • Confecció i tramitació de contractes i pròrrogues.
 • Assessorament i estudi de la modalitat més beneficiosa.
 • Avís de finalització de contractes eventuals i possibilitats contractuals posteriors.

Altres

 • Interpretació de convenis.
 • Tramitació de jubilacions i expedients d’invalidesa.
 • Gestió de llibres de visites.
 • Confecció de certificats de retribucions i retencions.
 • Actuacions davant d’inspeccions de treball.
 • Assessorament davant d’acomiadaments disciplinaris i extincions de contractes.
 • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació.

Sol·licita pressupost o posa’t en contacte sense compromís!